Program za Veleprodaju

Desktop aplikacija

Program za veleprodaju je namijenjen preduzećima čija je djelatnost trgovina na veliko. Osnovna namjena softvera je evidencija prometa robe i usluga, kao i praćenje prihoda i rashoda. U programu je moguće definisati i više poslovnih jedinica u okviru jednog preduzeća. Sistem se sastoji od segmenta osnovnih šifarnika, gdje korisnik može na jednostavan način ažurirati artikle i usluge, grupe artikala, partnere,... Drugi dio čine funkcionalnosti koje se odnose na različite vrste dokumenata. Moguće je kreirati kalkulacije, međuskladišnice (prenos robe između popslovnih jedinica), porudžbenice, fakture, profakture, otpise, popise i nivelacije. Omogućeno je automatsko i ručno vođenje trgovačke knjige. Treći segment sistema je rezervisan za izvještavanje. Pored osnovnog seta izvještaja (promet robe, stanje zaliha, kartica artikla), moguće je kreiranje izvještaja po želji i potrebi korisnika.

Program je klijent-serverskog tipa i podržava rad u mreži. Front-end aplikacija je pisana u Delphi-ju, a Back-end beza podataka je MySQL server. Kao i većina naših softvera, koncipiran je tako da se prilagođava krajnjem korisniku, što znači da ga je moguće mijenjati i prilagođavati po potrebi.

Slike proizvoda: